na úvodní stránku www.ak-vrana.cz
DOSTÁL & SOROKÁČ, Pařížská 68/9, 110 00 Praha 1.   tel.: +420 608 366 353, +420 608 907 069

I N F O R M A C E  -  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů


informace pro klienty advokátních kanceláří k mimosoudnímu řešení sporů mezi advokáty a „klientem - spotřebitelem“


1. Podle ustanovení § 14, a § 20d až § 20y zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb., mají klienti advokátních kanceláří, kteří jsou ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spotřebiteli, možnost ode dne 1. února 2016 řešit případné spory s advokátem mimosoudně za účasti zprostředkovatele, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. 

2. Pro účely mimosoudního řešení sporů mezi advokátem, jako poskytovatelem služby, a „klientem - spotřebitelem“, byla rolí zprostředkovatele Ministerstvem průmyslu a obchodu pověřena Česká advokátní komora.

3. Cílem shora uvedené nové právní úpravy je umožnit „klientům - spotřebitelům“ vyřešit případný spor mimosoudní cestou, a méně nákladně.

4. K tomu, aby toto mimosoudní řízení mohlo být zahájeno, je však třeba splnit zákonem stanovené požadavky, a aby toto řízení bylo úspěšné, musí mít obě strany vůli vzniklý spor vyřešit.

5. S účinností ode dne 5. února 2016 je Česká advokátní komora zprostředkovatelem jednání mezi spotřebitelem a advokátem v případech, kdy se na Českou advokátní komoru obrátí spotřebitelé s žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem, jakožto poskytovatelem služby.

6. Toto mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou ze svého.

7. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé; tuto skutečnost bude muset spotřebitel České advokátní komoře spolu s podaným návrhem vždy doložit.

8. Jak je již uvedeno výše, mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat tyto údaje:

  • identifikační údaje stran sporu,
  • úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,
  • označení, čeho se navrhovatel domáhá,
  • datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé,
  • prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona o ochraně spotřebitele
  • datum a podpis navrhovatele (spotřebitele)

9. Návrh lze podat v českém jazyce prostřednictvím formuláře. Formulář je třeba odeslat České advokátní komoře do datové schránky, poštou, nebo e-mailem se zaručeným podpisem.

Kontaktní údaje:

Česká advokátní komora
Národní tř. 16
110 00 Praha 1

e-mail: zc.kac@anletadope
ID datové schránky: n69admd

Další informace si můžete stáhnout ve formátu PDF (portable document file), který otevře každý běžný prohlížeč. V případě potíží si zdarma stáhněte program Adobe Acrobat ZDE

adobe dokument TEXT INFORMACE k mimosoudnímu řešení sporů mezi klienty a advokátem
adobe dokument Pravidla ČAK k postupu při mimosoudním řešení sporů
adobe dokument Návrh ČAK na zahájení řízení o mimosoudním řešení sporu
    Návrh ČAK na zahájení řízení o mimosoudním řešení sporu
adobe dokument Advokátní smírčí řád


AKTUÁLNĚ Z KANCELÁŘE:
AKTUÁLNĚ Z JUDIKATURY:
© 2011 - 2020 www.ak-vrana.cz
grafika www.eurovizitky.cz
vytvořil DYNAMIC software