na úvodní stránku www.ak-vrana.cz
Pařížská 68/9, 110 00 Praha 1.   tel.: +420 608 366 353, +420 608 907 069

I N F O R M A C E  -  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů


informace pro klienty advokátních kanceláří k mimosoudnímu řešení sporů mezi advokáty a „klientem - spotřebitelem“


1. Podle ustanovení § 14, a § 20d až § 20y zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb., mají klienti advokátních kanceláří, kteří jsou ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spotřebiteli, možnost ode dne 1. února 2016 řešit případné spory s advokátem mimosoudně za účasti zprostředkovatele, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. 

2. Pro účely mimosoudního řešení sporů mezi advokátem, jako poskytovatelem služby, a „klientem - spotřebitelem“, byla rolí zprostředkovatele Ministerstvem průmyslu a obchodu pověřena Česká advokátní komora.

3. Cílem shora uvedené nové právní úpravy je umožnit „klientům - spotřebitelům“ vyřešit případný spor mimosoudní cestou, a méně nákladně.

4. K tomu, aby toto mimosoudní řízení mohlo být zahájeno, je však třeba splnit zákonem stanovené požadavky, a aby toto řízení bylo úspěšné, musí mít obě strany vůli vzniklý spor vyřešit.

5. S účinností ode dne 5. února 2016 je Česká advokátní komora zprostředkovatelem jednání mezi spotřebitelem a advokátem v případech, kdy se na Českou advokátní komoru obrátí spotřebitelé s žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem, jakožto poskytovatelem služby.

6. Toto mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou ze svého.

7. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé; tuto skutečnost bude muset spotřebitel České advokátní komoře spolu s podaným návrhem vždy doložit.

8. Jak je již uvedeno výše, mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat tyto údaje:

  • identifikační údaje stran sporu,
  • úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,
  • označení, čeho se navrhovatel domáhá,
  • datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé,
  • prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona o ochraně spotřebitele
  • datum a podpis navrhovatele (spotřebitele)

9. Návrh lze podat v českém jazyce prostřednictvím formuláře. Formulář je třeba odeslat České advokátní komoře do datové schránky, poštou, nebo e-mailem se zaručeným podpisem.

Kontaktní údaje:

Česká advokátní komora
Národní tř. 16
110 00 Praha 1

e-mail: zc.kac@anletadope
ID datové schránky: n69admd

Další informace si můžete stáhnout ve formátu PDF (portable document file), který otevře každý běžný prohlížeč. V případě potíží si zdarma stáhněte program Adobe Acrobat ZDE

adobe dokument TEXT INFORMACE k mimosoudnímu řešení sporů mezi klienty a advokátem
adobe dokument Pravidla ČAK k postupu při mimosoudním řešení sporů
adobe dokument Návrh ČAK na zahájení řízení o mimosoudním řešení sporu
    Návrh ČAK na zahájení řízení o mimosoudním řešení sporu
adobe dokument Advokátní smírčí řád


AKTUÁLNĚ Z KANCELÁŘE:

Testovací aktualita

Omlouváme se, toto je testovací aktualita. Právě probíhá aktualizace modulu aktuality na těchto webových stránkách.
(celá zpráva...)

Testovací aktualita

Omlouváme se, toto je testovací aktualita. Právě probíhá aktualizace modulu aktuality na těchto webových stránkách. Práce potrvají cca 2 hodiny. ...
(celá zpráva...)

Testovací aktualita

Omlouváme se, toto je testovací aktualita. Právě probíhá aktualizace modulu aktuality na těchto webových stránkách.
(celá zpráva...)
© 2011 - 2020 www.ak-vrana.cz
grafika www.eurovizitky.cz
vytvořil DYNAMIC software